มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มรภ.ชม. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

มรภ.ชม. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี  ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้นำชุมชน ข้าราชการ บุคลากรอาวุโส และนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ “พระราชวิสุทธิญาณ”เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์
จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ บริเวณส่วนจัดแสดง ชั้น 1  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมชมนิทรรศการ 4 ส่วนจัดแสดง ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงโดยศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นส่วนจัดแสดง โดยสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับรายวิชาศาสตร์พระราชา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญและน้อมนำองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชามาถ่ายทอดแก่นักศึกษาส่วนจัดแสดง โดย บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรม "เขียนความดีที่จะทำเพื่อถวายพ่อ" น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดพระชนม์ชีพ และ ส่วนจัดแสดง  โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ โดย นักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจนเห็นเป็นรูปธรรม โดยเปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการบรรยายเชิงวิชาการสำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาสายครู เรื่อง "แผ่นดินไทยในรัชกาลที่ 9" โดยมี ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและแขกผู้เกียรติร่วมรับฟังกว่า 500 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ: นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ / นางสาววัชราวรรณ กันทา / นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน

นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน  นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 =ประมวลภาพกิจกรรมมุมสูง โดย วัชระ ไทยบัณฑิตย์ >> Click

 =ประมวลภาพกิจกรรม วัชระ ไทยบัณฑิตย์ >> Click

 =ประมวลภาพกิจกรรม พัชริดา  เขียวขุนเนิน >> Click

 =ประมวลภาพกิจกรรม วัชราวรรณ กันทา >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)             

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175447 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558