มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มรภ.ชม.ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

มรภ.ชม.ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 

สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นสถาบันผลิต และพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น ปีการศึกษา 2563 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแจ้งรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนตามเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุนมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2567 มาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัคร มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีกำลังศึกษาที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้ใช้เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคเรียนสุดท้ายโดยจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและมีความตั้งใจจะเป็นครู ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน มีประสบการณ์ในการทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและกรอกข้อมูลในระบบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2562 ได้ที่ เว็บไซต์ www.krurakthin.cmru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 087 - 981-7667 และ 062 - 310-4907
ภาพ – ข้อมูล: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา/สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 =ดูรายละเอียดและสมัครครูรัก(ษ์)ถิ่น 2562 >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)             

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175673 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558