มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด เชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้

 

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด เชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้

 

       ผศ.ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล ผู้จัดการร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด แจ้งว่า ด้วยทางร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวลา 10.00 – 12.00 น. จึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 793 – 4 หรือ 053 261 966

ภาพ – ข้อมูล: ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)             

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175527 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558