มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 0013 สังกัดศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ คุณวุฒิปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ทางด้านการศึกษาพิเศษ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านล่ามภาษามือหรือให้การช่วยเหลือบุคคลพิการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยติดต่อได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และสามารถสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น B1 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 335 หรือ 062 - 310 – 4901


ข้อมูล: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)           

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175672 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558