มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมโครงการ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019

 

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมโครงการ

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019


ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 - 6 เนื้อหาการแข่งขันครอบคลุมความรู้ทั่วไปทางด้านธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การเป็นผู้ประกอบการ    ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล การบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน (รับไม่สมัครไม่เกิน 60 ทีม) ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท  พร้อมประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่โรงเรียนและรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์  ทางเว็บไซต์ www.management.cmru.ac.th   ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 811   หรือ 053 885 808


ภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ดูรายละเอียด >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175451 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558