มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4 พฤศจิกายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้จัดอบรมจำนวนทั้งสิ้น 3 วัน ในระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2562  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 95 คน เป็นบุคลากรสายวิชาการจำนวน 38 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 57 คน

โดยมีรายละเอียดหลักสูตรในการอบรม ดังนี้

-          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รับฟังการบรรยายใน 2 หัวข้อ และร่วมพัฒนาทักษะ 1 กิจกรรม คือ การบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , การบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี โดย คุณเดชาธร โชติรัน ผู้ทรงคุณวุฒิ

-          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 รับฟังการบรรยายใน 2 หัวข้อ คือ การบรรยายเรื่อง ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี , การบรรยายเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา โดย อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษม กุณาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ

-          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 รับฟังการบรรยายใน 3 หัวข้อ คือ การบรรยายเรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สายวิชาการ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี , การบรรยายเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดย นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และการบรรยายเรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร โดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์

 


ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม โดยงานประชาสัมพันธ์ >> Click

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม โดยกองบริหารงานบุคคล >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175673 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558