มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2562

5 พฤศจิกายน 2562 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2562

                    อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลและแนวทางการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและแนวทางของการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175706 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558