มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดพิธีทำบุญสวดถอนแบบล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคล

6 พฤศจิกายน 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มร.ชม. จัดพิธีทำบุญสวดถอนแบบล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (สะลวง – ขี้เหล็ก) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ได้มีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีสวดถอนแบบล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ได้รับเมตตาจาก พระครูโสภณบุญโญภาส (ครูบาจง) เจ้าคณะตำบลหารแก้ว เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง (วัวลาย) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูประภัศร์ธรรมรังสี (ครูบาจันต๊ะรังษี) เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต 3 เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า พระครูพิศิษฎ์พิพิธการ (ครูบาบุญปั๋น) เจ้าอาวาสวัดข่วงสิงห์ พระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง เจ้าอาวาสวัดดับภัย พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าคณะตำบลหายยา เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ และพระมหาเดชรชต สิริญาณเมธี ปธ.7 วัดเชียงโฉม (เจดีย์ปล่อง) ในการนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมในพิธี ณ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม


ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ / นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175552 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558