มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

19 พฤศจิกายน 2562 โดย นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น
               ก่อสร้างอาคารหอพักนานาชาติ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครเชียงรายทวีศักดิ์วัสดุ-คอนกรีต (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6866740 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558