มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เปิดระบบรับสมัครนักศึกษารูปแบบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สนใจสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2562

25 พฤศจิกายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มร.ชม. เปิดระบบรับสมัครนักศึกษารูปแบบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้สนใจสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2562ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษารูปแบบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563

·         ประเภท ผลการเรียนดี

·         ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นาฏศิลป์และศิลปะ

·         ประเภทผู้มีคุณธรรมนำความรู้ประพฤติดีมีที่เรียนและมีจิตสาธารณะ

·         ประเภทผู้มีความพิการ

นักเรียนที่สนใจสามารถดำเนินการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ดังนั้น การคัดเลือกผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาและเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น ผู้สมัครกรอกสมัครผ่านระบบรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2562 สถานศึกษาดำเนินการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลยืนยันในระบบ ในระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2562 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

(1) ประเภทผลการเรียนดี

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถานศึกษาคัดเลือกผู้สมัครสาขาวิชาละ 5 คน (ยกเว้นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ค.บ.) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) ไม่จำกัดจำนวนในการคัดเลือก)

- ทุกสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถานศึกษาคัดเลือกผู้สมัคร สาขาวิชาละ 5 คน

- หลักสูตรอื่น ๆ (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ไม่จำกัดจำนวนในการคัดเลือก

(2) ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ

- ทุกหลักสูตร ไม่จำกัดจำนวนในการคัดเลือก

(3) ประเภทผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน และมีจิตสาธารณะ

- สถานศึกษาคัดเลือกผู้สมัครสถานศึกษาละ 2 คน

(4) ประเภทผู้มีความพิการ

- ทุกหลักสูตร ไม่จำกัดจำนวนในการคัดเลือก

5.5 สถานศึกษาพิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครของสถานศึกษา และใบสรุปรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2562 กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เฉพาะสาขาวิชา  ที่มีการจัดสอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 จากนั้น นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มกราคม 2563 และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 30 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th สอบถามเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 979 หรือ 053 885 963

 


ข้อมูล: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูรายละเอียดและสมัครเรียน >> Click  

หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติผู้สมัครเรียน >> Click เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)  

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6866767 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558