มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มร.ชม. เชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะครุศาสตร์ มร.ชม. เชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์ประจำปี 2562


รศ.ว่าที่ รต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่และพบปะสังสรรค์ประจำปี 2562 “ศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน พี่ น้อง ในสถาบันเดียวกัน และเพื่อให้ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อไป ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป


จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ตลอดจนศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานเนินนุ่ม กรมการสัตว์ทหารบก ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองบัตรเข้าร่วมงานได้ที่  ศูนย์ประสานงานสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร. 053-885-500, 053-885-508

ภาพ – ข้อมล :คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6866733 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558