มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน เปิดโลกกิจกรรม และการประกวดดาว - เดือน และดาวจรัสแสง ประจำปีการศึกษา 2562

28 พฤศจิกายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน เปิดโลกกิจกรรม

และการประกวดดาว - เดือน และดาวจรัสแสง ประจำปีการศึกษา 2562


ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดึ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม และการประกวดดาว - เดือน และดาวจรัสแสง ประจำปีการศึกษา 2562 CMRU Activity Fest and CMRU Ambassador 2019 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการแสดงศักยภาพของนักศึกษาด้วยความตระหนักว่ากิจกรรมสามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์สอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ในการนี้ รองอธิการบดี ยังได้ประกาศย้ำเรื่องการร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยประกาศให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาองค์กรต้นแบบของการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน สนับสนุนการสร้างสังคม      คนขับรถดี มีนำใจต่อผู้พิการ และผู้ใช้รถใช้ถนนและรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค 100 % เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างสำนึกดีในการขับขี่แก่นักศึกษา โดยมี ผู้นำนักศึกษา องร์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ประธานชมรม และนักศึกษาเข้าร่วมราว 5,000 คน


ภาพ : นาย เนติพงศ์ แสงวัง  ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : นายธวัชชัย สร้อยฟ้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click  


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6866739 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558