มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ การสืบทอดและการอนุรักษ์วัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานในประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

28 พฤศจิกายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ

การสืบทอดและการอนุรักษ์วัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานในประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เมื่อวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยยูนนาน เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ หัวข้อ “การสืบทอดและการอนุรักษ์วัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานในประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้” ซึ่งจัดขึ้น  ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กล่าวแนะนำพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในด้านการอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์ใบลานและเอกสารโบราณอื่น ๆ ในนามมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาคัมภีร์ใบลานและพับสาเพื่อสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวกรณีศึกษาวัดเชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย หน่วยงานอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์ใบลานทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ศรีลังกา ลาว เยอรมนี และประเทศไทย เข้าร่วมจำนวนมาก


ภาพ – ข้อมูล: ศูนย์ใบลานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click  


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6866733 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558