มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดงานครบรอบวันสถาปนา 10 ปี "วิทยาลัยแห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ"

29 พฤศจิกายน 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดงานครบรอบวันสถาปนา 10 ปี

วิทยาลัยแห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 10 ปี ภายใต้ชื่อ "10 ปี แห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ" โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชาการมากมาย อาทิ การแข่งขันทักษะภาษาและธุรกิจ การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท้องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ การประกวดการนำเสนอสินค้าหรือบริการเป็นภาษาจีน การประกวดคลิปวีดีโอแนะนำความเป็นไทยด้วยการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติ การประกวดร้องเพลงภาษาจีนประกอบการแสดง การประกวดและนำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Let's Explore the world โดยคุณจิรันธนิน เธียรพัฒนผล เจ้าของเพจ Gutjangis Life – โลกของกัสจัง และหัวข้อ The Power of Languages โดย คุณชานน สันตินธรกุล นักแสดงและพิธีกรวัยรุ่นชื่อดัง รวมถึงการประกวดวงดนตรีและการร้องเพลงภาษาอังกฤษ IC 10th Anniversary Music Talent และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา  นักประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6866743 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558