มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. เปิดเวทีให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านดนตรี Music Talent โรงเรียนสบปราบพิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ

30 พฤศจิกายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. เปิดเวทีให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านดนตรี

IC 10th Anniversary Music Talent

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  คว้ารางวัลชนะเลิศ


ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดี แก่วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีและการร้องเพลงภาษาอังกฤษ IC 10 Anniversary Music Talent ในงาน  10 ปี "วิทยาลัยแห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ" เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง THE JOKER จากโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ วงสมพงศ์ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงดารุณี จากโรงเรียน ดาราวิทยาลัย

และรางวัลชมเชยได้แก่ วง PRIME โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ,  วง MRW band  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และวง the underToilet จากโรงเรียนธรรมราชศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนุสรา  ศิริมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, อาจารย์ปรเมศวร์  สรรพศรี อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณโคมฉาย วิสารกาญจนะ นักดนตรีอาชีพ สมาชิกวง Mystic Lanterns และ คุณณัฏฐ์พล  สมบูรณ์ทวีสุข ผู้อำนวยการสถาบัน Paradise Dance Studio C.N.X เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์


ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362189 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558