มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ชมรมปันน้ำใจให้น้อง มร.ชม. ขอเชิญร่วมถ่ายภาพชุดยูกาตะ เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดาร พร้อมรับบริจาคของเล่น อุปกรณ์การศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม 2562

30 พฤศจิกายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ชมรมปันน้ำใจให้น้อง มร.ชม. ขอเชิญร่วมถ่ายภาพชุดยูกาตะ เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดาร พร้อมรับบริจาคของเล่น อุปกรณ์การศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม 2562
ชมรมปันน้ำใจให้น้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมถ่ายภาพในชุดยูกาตะ เพียงชุดละ 29 บาท เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านปิงใน ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจให้เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 10” 

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมถ่ายภาพในชุดยูกาตะ ได้ ณ บริเวณจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ของเล่นฝึกทักษะสร้างพัฒนาการทางสมอง หรือสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา  เสื้อผ้า ยาสามัญประจำบ้าน เครื่องนุ่งห่ม ของเล่น ตุ๊กตา เครื่องครัว ของใช้ในบ้าน อาทิ ขันน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน รองเท้า ฯลฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส โดยบริจาคได้ที่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   053 885 752 หรือ 088 267 7906

ภาพ : ชมรมปันน้ำใจให้น้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6866751 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558