มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาร่วมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านวังลุง

30 พฤศจิกายน 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นำนักศึกษาร่วมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านวังลุงเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อ.ปริญญา สำราญบำรุง หัวหน้าภาควิชาพร้อมคณาจารย์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา ลงพื้นที่เพื่อให้บริการวิชาการในด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และระดับมัธยมตอนต้น ณ โรงเรียนบ้านวังลุง  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนนโยบายของภาควิชาคือ “การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้ศึกษาจากรายวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติอีกทั้งยังเป็นการให้บริการความรู้  แก่คนในชุมชนและโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น


ภาพ – ข้อมูล: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362185 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558