มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม MOU กับบริษัทกลุ่มเหอเป่ยติ้งหนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร จำกัด, สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตร

2 ธันวาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม MOU กับบริษัทกลุ่มเหอเป่ยติ้งหนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร จำกัด, สาธารณรัฐประชาชนจีน

ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตรรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Li Yong ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเหอเป่ยติ้งหนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร จำกัด (Hebei Dingnong Agricultural Science and Technology Group Co.,LTD) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญระหว่างสององค์กร ในด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่างไทย-จีน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา  นักประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6866743 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558