มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัด Grand Opening CMRU – GSB Innovation Club by GSB startup สร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการกลุ่มนักศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

3 ธันวาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัด Grand Opening CMRU – GSB Innovation Club by GSB startup

สร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการกลุ่มนักศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย


         


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับผู้บริหารธนาคารออมสิน นำโดย คุณอนุรักษ์  เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up ในโอกาสร่วมงาน Grand Opening CMRU – GSB Innovation Club by GSB startup  ณ ห้อง Innovation Club by GSB Start up ชั้น  1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ รองอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินดำเนินงานภายใต้โครงการ GSB Innovation club จัดสร้าง ห้อง Innovation Club by GSB Start up เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้านธุรกิจแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดตั้ง Co – working Space ภายในมหาวิทยาลัยด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสินเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเริ่มธุรกิจให้มีพื้นที่ในการศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างผู้ประกอบการในอนาคตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน


          ทางด้าน อ.ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการ GSB Innovation club ทางมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการใน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ SMART START idea by GSB Start up มีผลงานจากตัวแทนนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิปวีดีโอระดับประเทศ หัวข้อ “ธุรกิจสุดชิคเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม” และ กิจกรรม Innovation Club by GSB จัดสร้าง Co – working Space  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการที่สามารถดำเนินธุรกิจแนวใหม่ สร้างเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยปลูกฝังตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น MASS SME และ National Start up ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็น                             ผู้ประกอบการในอนาคต                        CMRU – GSB Innovation Club by GSB startup เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 – 18.00 น. ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกคณะและวิทยาลัยที่สนใจสามารถใช้บริการ ได้ โดยสอบถามเพิ่มเติมที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 600


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6866782 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558