มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019 โรงเรียนสันกำแพง คว้ารางวัลชนะเลิศ

4 ธันวาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019

โรงเรียนสันกำแพง คว้ารางวัลชนะเลิศ


ผศ.เดชวิทย์  นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์และนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการบริหารธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย FMS Academic Challenge 2019 ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมการแข่งขันจำนวน 24 ทีม


ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานและกิจกรรมจากหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนและผลงานของคณะวิทยาการจัดการให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลายในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ แสดงศักยภาพด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนที่สนใจ โดยมีคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สำหรับ ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสันกำแพง ทีม 8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทีม 7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทีม 2 รางวัลชมเชย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทีม 9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ทีม 13 โรงเรียนสันกำแพง ทีม 1    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ทีม 4 และ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ทีม 12

ภาพ – ข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362189 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558