มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ชมรม กตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันกีฬาประสานสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 33

9 ธันวาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ชมรม "กตัญญูคลับ" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแข่งขันกีฬาประสานสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 33พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 (ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประสานสัมพันธ์ ระหว่าง มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ กับชมรม "กตัญญูคลับ" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาชมรมกตัญญคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการนำของ ผศ.ดร.สมบัติ สิงหราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวม 300 คน โดยทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562  ณ สนามกีฬาค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


     การแข่งขันกีฬาประสานสัมพันธ์ ระหว่าง มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ กับชมรม "กตัญญูคลับ" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เสริมสร้างความริเริ่มสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่าย "กตัญญูคลับ" และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งมีโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อสำหรับการแข่งขันกีฬาประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอล(ชาย) การแข่งขันแชร์บอล(หญิง) และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน


     สำหรับชมรม"กตัญญูคลับ" เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ระหว่างมณฑลทหารบกที่ 33 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำการรวมกลุ่มนักศึกษาที่มีอุดมการณ์มาร่วมสร้างกิจกรรมดีๆ แสดงผลลัพธ์ที่สามารถสื่อสารกรอบแนวคิดความกตัญญูทั้งกตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้มีพระคุณ ครู อาจารย์ สถานศึกษา ชาติบ้านเมือง และสถาบันพระมหากษัตริย์ สู่สาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนภาพ – ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / ชมรมกตัญญูคลับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362190 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558