มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดพิธีมอบทุนแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

14 ธันวาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดพิธีมอบทุนแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา

จาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่กับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา เป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษาและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาได้รับทุน จำนวน 20 คนๆละ 10,000 บาท  รวมเป็นเงิน 200,000 บาท โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นประจำทุกปี และจะได้รับต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 


ทั้งนี้ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง และมีความตั้งใจเป็นครูในพื้นที่ภูมิลำเนาของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นผู้มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือทางกฎหมายและมีความประพฤติดีทั้งต่อครอบครัวสังคมและมหาวิทยาลัย
ภาพ – ข้อมูล : นายวัสสพล ฝั้นกาศ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049867 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558