มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17 ธันวาคม 2562 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา มร.ชม.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ณัชยา นัจนาวากุล ประธานหลักสูตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรฆ จรัณยานนท์ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสศึกษาดูงานการดำเนินการของหลักสูตรและการจัดทำหอจดหมายเหตุดนตรีออนไลน์

 


ทั้งนี้ คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เจอรัลด์ ไดค์: มานุษยวิทยาดนตรีล้านนาโดย อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรณพันธุ์ ใจหล้า ประธานหลักสูตร และอาจารย์เมธินี อ่องแสงคุณ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 ขอบคุณภาพข่าวจาก : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049805 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558