มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เชิญร่วมงานนิทรรศการภาษาจีน ครั้งที่ 18 เปิดประตูสู่แดนมังกร ประจำปี 2563

17 ธันวาคม 2562 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. เชิญร่วมงานนิทรรศการภาษาจีน ครั้งที่ 18 เปิดประตูสู่แดนมังกร ประจำปี 2563หลักสูตรภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดนิทรรศการภาษาจีน ครั้งที่ 18 เปิดประตูสู่แดนมังกร ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน ด้านวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน เผยแพร่วัฒนธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณัฐประชาชนจีนให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว ประชาชนที่สนใจ


ภายในงานพบการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีน การแสดงผลงานของนักศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน การแข่งขันวาดภาพ เรียงความ การประกวดร้องเพลงภาษาจีน และเต้นรีวิวประกอบเพลง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันเรียงประโยคตามหลักไวยากรณ์จีน การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีนและการประกวดไชนีส บอย แอนด์ เกิร์ล 
จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมในงานนิทรรศการภาษาจีน ครั้งที่ 18 เปิดประตูสู่แดนมังกร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 -19 มกราคม 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น และ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม  ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 747-9ภาพ – ข้อมูล: ภาพเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรม โดยสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/แฟ้มภาพเปิดประตูสู่แดนมังกรครั้งที่ 17 โดย นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารสาขาภาษาจีน >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362192 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558