มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

23 ธันวาคม 2562 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏกาญจนบุรี              เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ
นางณิชาภา มีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ทักษะทางวิชาชีพ อันจะนำไปสู่
ความรู้รูปแบบใหม่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองอาคารสถานที่ กองบริหารงานบุคคล กองการพัสดุ และสำนักงานบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่จัดการศึกษาและการให้บริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


ภาพ / ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049950 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558