มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. มอบความสุขแก่เยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 

มร.ชม. มอบความสุขแก่เยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมมอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง เยาวชนจากชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยร่วมงาน


กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนันส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติ มีโอกาสได้แสดงออก ถึงความสามารถของตนเองในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ภายในงานมีการแสดงดนตรี จากวง CMRU band กิจกรรมเล่มเกมแจกของรางวัล จากคณะ วิทยาลัย ชมรม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดงจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานในโครงการ “ข้าวไข่เจียวของพี่ เพื่อน้องคนดีที่น่ารัก”  เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้บริโภคอาหารปรุงสุกที่มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย สร้างความสุขและรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ

 

ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362193 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558