มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน่วยงานร่วมผลิตรายการวิทยุ FM 88.50 MHz. เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่

14 มกราคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

หน่วยงานร่วมผลิตรายการวิทยุ FM 88.50 MHz. เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก 7 หน่วยงานร่วมผลิตรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563 แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ทั้งนี้ 7 หน่วยงานร่วมผลิตรายการวิทยุที่เป็นประโยชน์เพื่อชุมชนและสาธารณะ ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลนครพิงค์, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่, สวนสัตว์เชียงใหม่, โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อสวัสดีปีใหม่ และมอบเทปบันทึกรายการวิทยุที่ออกอากาศในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่ร่วมผลิตรายการของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยดีเสมอมา

ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362186 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558