มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการสร้างสรรค์ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

17 มกราคม 2563 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการสร้างสรรค์

ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563


         

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลผลิตสัมมาชีพของนักศึกษา ภายในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายฯ ภายใต้แนวคิด พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ “Chiang Mai Next

        ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการแสดงนิทรรศการจำนวน 4 บูธ ได้แก่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการงานอาชีพสำหรับครู นักเรียน และชุมชน ของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สวนครูน้อยตามรอยพ่อ” ซึ่งเป็นโครงการวิสาหกิจนักศึกษา โดยให้นักศึกษารวมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะอาชีพด้านต่างๆ ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาปลูกผัก เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


การจัดแสดงนิทรรศการหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชานาฏศิลป์ รวมถึงการแสดงจาก “วงดนตรีช้างเผือกสามัคคี” ที่แสดงความสามารถทางดนตรีหลากหลายประเภทของนักศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงครูดนตรีที่ดี เก่ง และมีความเป็นมืออาชีพ ต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน ด้วยการจำลองการให้บริการบนเครื่องบิน จากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ ที่สร้างความตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมนิทรรศการเป็นอย่างมาก


และการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ CMRU Teaching Model ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน พัฒนาสู่การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นับเป็นความสำเร็จตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี

 

        จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 และร่วมชมนิทรรศการสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434896 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558