มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

 


การแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

                    รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อหาตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสอนให้นักศึกษามีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัย โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมพิธีเปิด >> Click

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมพิธีปิด >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434871 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558