มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบปฏิบัติ ทดสอบความสามารถพิเศษ คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบปฏิบัติ ทดสอบความสามารถพิเศษ

คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

 


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการสอบ ทดสอบความสามารถพิเศษ   สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ สอบภาษาอังกฤษ สอบภาษาจีน สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2563 เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ ได้แก่สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา ศิลปะและการออกแบบ ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล นาฏศิลป์ศิลปะการแสดง การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการธุรกิจนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ ภาษาจีนธุรกิจ โดยมีผู้สมัครแบ่งออกเป็น ประเภทผลการเรียนดี ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ ประเภทผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียนและมีจิตสาธารณะ และ ประเภทผู้มีความพิการ จำนวนทั้งสิ้น 570 คน โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.tcas.cmru.ac.th


ทั้งนี้ สำหรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในรอบต่อไป มีกำหนดการดังนี้

รอบที่ 2 รอบโควต้า เปิดรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ -  23 มีนาคม 2563

รอบที่ 3 Admission 1 เปิดรับสมัคร วันที่ 7 - 17 เมษายน 2563

รอบที่ 4 Admission 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่เข้าร่วม

และ รอบที่ 5 รอบรับตรง เดือนพฤษภาคม 2563 กำหนดการจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ตามกำหนดการดังกล่าว ทาง  www.tcas.cmru.ac.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 979 และ 053 885 963

 
ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

ดูรายละเอียดการรับนักศึกษา TCAS2563 >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7435029 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558