มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.เปิดบ้านต้อนรับคณะครู – นักเรียน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เยือนรั้วดำ – เหลือง ทัศนศึกษา เปิดโลกการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

 

 

มร.ชม.เปิดบ้านต้อนรับคณะครู – นักเรียน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

เยือนรั้วดำ – เหลือง ทัศนศึกษา เปิดโลกการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 อาจารย์พลศรัณย์  ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รองผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนน่าน  คริสเตียนศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดน่าน ในโอกาสเข้าทัศนศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5 จำนวน 43 คน โดยมีอาจารย์ บุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล งานประชาสัมพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะแนวทางในการวางแผนด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต


ทั้งนี้มีการบรรยายเรื่องระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย นางสาวอัญชลา  ทามัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากนั้น ได้นำคณะครูและนักเรียน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ณ ชั้น 12 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้  ในการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และระบบควบคุม พร้อมทั้ง นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการบินจำลอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบินวิทยาลัยนานาชาติ โดยมี อาจารย์พิสิฐ  หงษาครประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายและนำชมห้องปฏิบัติการบริเวณชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ภาพ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ นายอภิสิทธิ์  สิทธิโชติ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

         

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434878 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558