มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ ประจำปี 2563

5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ ประจำปี 2563

                    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมวางพานพุ่มสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดิน ซึ่งภายในการประกอบพิธีได้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประกอบพิธีครั้งนี้ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมส่วนจัดแสดงประวัติของพระเจ้ากาวิละและประวัติของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในอาคารด้านหลังลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33

                    พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ หรือ พระเจ้ากาวิละ (พ.ศ.2285 - พ.ศ.2358) ทรงเป็นพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และอาณาจักรล้านนาพระองค์แรกแห่ง "ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)" ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์เป็นห้วงเวลาแห่งการศึกสงครามและสร้างบ้านแปงเมือง ทรงเป็นกษัตริย์ชาตินักรบ โดยทรงร่วมกับพระอนุชาทั้ง 2 และกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กอบกู้อิสรภาพแผ่นดินล้านนาออกจากพม่า

                    ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 จะร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ ที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434939 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558