มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา หลังที่ ๑ พร้อมติดตั้ง ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
 

( สำเนา )
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา หลังที่ ๑ พร้อมติดตั้ง ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา หลังที่ ๑ พร้อมติดตั้ง ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

 

          เนื่องจาก   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ขอทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเป็นประโยชน์ต่อราชการ และเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓    
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาตรี มณีโกศล)

รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362184 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558