มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (หลักสูตร 9 ใบงาน)”รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

13 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (หลักสูตร 9 ใบงาน)”รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (หลักสูตร 9 ใบงาน)”รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวการสนองพระราชดำริ การบริหารและการจัดการ การดำเนินงาน 9 ใบงาน และ ผลการดำเนินงาน เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ในชุมชนที่รับผิดชอบ ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายและการปฏิบัติการ ทำความเข้าใจในกระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและนำเสนอผลการปฏิบัติการ ตลอดจนการนำไปสู่ การการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                    การฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้นจำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ทั้งสิ้น จำนวน 104 หน่วยงาน มีจำนวนผู้เข้าร่วม 198 คน โดยมีคณะวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน.พระราชดำริฯ (สำนักพระราชวัง) ที่ให้การสนับสนุนจัดฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้

ข้อมูล : ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7434916 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558