มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดงานเปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2020 และ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดงานเปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2020 และ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

                    ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2020 และ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ โดยมี(ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฏี รังสีชัชวาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ชั้น 15 อาคาร 90ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

                    งานเปิดโลกภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GEO-INFO 2020 และ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน ผ่านกิจกรรมต่างในงานอาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์” โดย คุณภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา การจัดนิทรรศการทางภูมิศาสตร์และประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Workshop เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแข่งขันการตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนเข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 21 โรงเรียน

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280285 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558