มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) จัดงานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) จัดงานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

                    วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานครบรอบ 10 ปี การก่อตั้ง วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานให้พิธีเปิด พร้อมด้วย คุณกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายยกสภามหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผศ.ดร.เรืองเดช วงหล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

                    วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ adiCET ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ทุนการศึกษา จากแหล่งทุนและได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงได้จัดงาน 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น เพื่อเป็นการแสดงผลงานของวิทยาลัยฯ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์วิจัย และสร้างความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280147 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558