มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านวิชาการ สาธิตวิชาการ Open House ครั้งที่ 11

21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านวิชาการ สาธิตวิชาการ Open House ครั้งที่ 11

                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด งานสาธิตวิชาการ Open House ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมที่ เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการทั้ง 4 ด้านของผู้เรียนในระดับปฐมวัย เพื่อจัดการแข่งทักษะวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานของนักเรียนระดับปฐมวัย และผลงานของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านวิชาการด้านทักษะต่างๆ และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมกาดมั่วคัวฮอม และเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียนต่างสังกัด

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203294 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558