มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562

24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562

                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ลานอเนกกิจกรรม อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละสาขาวิชาทั้งหมดของคณะครุศาสตร์ 18 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาศิลปศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา ที่เป็นการรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในรูปแบบการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนิทรรศการแสดงผลงานจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280467 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558