มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 รอบปีที่ 3

27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 รอบปีที่ 3 

                   วันนี้ (26 ก.พ. 63) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 รอบปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจริง โดยบูรณาการงานวิจัยและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย

                    ในการนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากแนวคิดของนักศึกษาที่พบปัญหาจองชุมชน จึงมีจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการความรู้ที่ตนเองมีร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างสาขาวิชา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งนอกจากชุมชนท้องถิ่นจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างเยาวชนราชภัฏให้เป็น “วิศวกรสังคม” ที่มีทักษะการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของตัวนักศึกษาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ในทุกโอกาส

                    จากนั้น องคมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดได้กล่าวสรุปในตอนท้าย
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 3 >> Click

ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 7 >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049941 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558