มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถด้านการวิจัย การเขียนเอกสารทางวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตลอดจนการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งต่อตนเองและองค์กร โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 หัวข้ออบรมเดือนมิถุนายน ประกอบด้วย หัวข้อ  การวิจัยเชิงปริมาณ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.มนัส สุวรรณ / วิธีวิจัยแบบผสมผสาน วิทยากรโดย รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ /การเขียนเอกสารเชิงหลักการ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้ผ่านในครั้งเดียว วิทยากรโดยผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน / เทคนิคการทบทวนวรรณกรรมไม่ให้เป็นการคัดลอกผลงานวิชาการ วิทยากรโดย ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร  ตรีโสภณากร หัวข้ออบรมเดือนสิงหาคม ประกอบด้วย หัวข้อ การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนอ้างอิง /บรรณานุกรม วิทยากรโดย  ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม / การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล วิทยากรโดย ผศ.ทิพย์เกษร กัมปนาท การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย รศ.สนิท สัตโยภาส และ ผศ.ดร.เฉลิมชัย  ไชยชมภู

หัวข้ออบรมเดือนกันยายน ประกอบด้วย หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสารสารวิชาการ วิทยากรโดย ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร และ การนำเสนอผลงานวิจัยใยงานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ อย่างมืออาชีพ วิทยากรโดย อ.ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์ 

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.graduate.cmru.ac.th/webgrad/workshop ลงทะเบียนก่อนวันจัดอบรมแต่ละหลักสูตรอย่างน้อย  7 วัน สอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 996ภาพ – ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดูรายละเอียดและลงทะเบียน >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี) 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049992 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558