มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ มร.ชม.คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะการออกแบบภาคเหนือ ครั้งที่ 4

5 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ มร.ชม.คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะการออกแบบภาคเหนือ ครั้งที่ 4
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก ในโครงการประชุมเครือข่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และแข่งขันทักษะการออกแบบ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดกำแพงเพชร ภายในงานมีกิจกรรมการประชุมและการแข่งขันทักษะของนักศึกษา
               ทั้งนี้ผลการแข่งขันทักษะปรากฎว่า การแข่งขันทักษะ Sketch Design รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายขวัญชัย ของเทิง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุกัญญา เตชะนันท์ การแข่งขันออกแบบคอมพิวเตอร์ 2D และ 3D รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายอัมรินทร์ ใจอนุรักษ์ รางวัลชมเชย ได้แก่ นายประชา อุ่นเมืองอินทร์ การประกวดแข่งขันถ่ายภาพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววรินดา ปัญญาภู และนายภานุพันธ์ โพธิ์ทอง และ การแข่งขันการนำเสนอสร้างสรรค์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายรุจิรา ยกมาพันธ์ และนายโสภณัฐ ทินนา ได้รับทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049865 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558