มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

BRIC CMRU นำอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยชิกะ เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

5 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

BRIC CMRU นำอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยชิกะ เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ            เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ BRIC CMRU พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษา จำนวน 24 คน ในโอกาสศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ สารสกัดสมุนไพร เกษตรอินทรีย์ และทำอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติแบบพื้นบ้านล้านนา เช่น ไก่อบฟาง ปลาหลาม ถั่วเน่าเมอะ จิ้นส้มหมกไข่ และหมูย่างเกลือ ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริสวนครูปทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
           ทั้งนี้การศึกษาดูงานดังกล่าวเกิดจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะ (MOA) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049983 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558