มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทีม No grant SMOG คว้ารางวัลชนะเลิศ แก้ฝุ่นควัน FOR IMMEDIATE RELEASE

6 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทีม No grant SMOG คว้ารางวัลชนะเลิศ แก้ฝุ่นควัน FOR IMMEDIATE RELEASE               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะพงษ์ ตานะกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าทีม No grant SMOG พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบแนวคิดและแผนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน FOR IMMEDIATE RELEASE ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และยังได้รับโอกาสในการพัฒนาผลงานต้นแบบที่นำเสนอให้สำเร็จลุล่วง
                ทั้งนี้โครงการ SMOGATHON THAILAND 2020 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เชียงใหม่ แอนด์โค จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) องค์การนาซ่า (NASA) โครงการเซอร์เวียร์แม่โขง (SERVIR – Mekong) โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) และกรมควบคุมมลพิษแห่งประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันหาแนวคิดและนำเสนอผลงานการออกแบบสื่อ เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจและใส่ใจปัญหาฝุ่นควันมากยิ่งขึ้น


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ข้อมูล : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049996 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558