มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดการประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มร.ชม. จัดการประชุมคณะกรรมการ
เตรียมความพร้อมการประเมิน ITA
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ได้มีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมกันพิจารณาดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำข้อมูลในประเด็นการประเมินตามตัวชี้วัด

       ในการนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก ผู้อำนวยการกอง  หัวหน้าสำนักงานคณบดี / วิทยาลัยทุกแห่ง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวน 24 คน

ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049999 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558