มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ตระหนักถึงสุขอนามัยผู้บริโภค จัดอบรม "หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร" แก่ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย เน้นสะอาด – ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวง

 

มร.ชม. ตระหนักถึงสุขอนามัยผู้บริโภค

จัดอบรม "หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร" แก่ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย

เน้นสะอาด – ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวง 

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม"หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร" ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยมีข้อกำหนดใน กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561  กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศบังคับให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกประเภทต้องผ่านการอบรมหลักสูตร การสัมผัสอาหารตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนด นั้น สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับกรมอนามัยเขต 1 และอาจารย์สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการประสานติดต่อกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอจัดตั้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นหน่วยงานดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ประกอบการแลผู้สัมผัสอาหารดังกล่าว ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีการสัมผัสอาหาร ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้จัดการจัดฝึกอบรม "หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร" รุ่นแรก ให้กับผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารในศูนย์อาหารเวียงบัว ศูนย์แม่ริม ศูนย์แม่สา และร้านต่าง ๆ ที่สัมผัสอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย  มีผู้ร่วมฝึกอบรมจำนวน 79 คน โดยมี รศ. ดร. สามารถ ใจเตี้ย พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม               


ภาพ – ข้อมูล : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่        


ดูรายละเอียด>> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี) รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7280250 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558