มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2563

26 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

เข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร

ประจำปีพุทธศักราช 2563


     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นในด้านการอุทิศตนในการปฏิบัติงานจนปรากฏชัดเจน เป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์กับภารกิจมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการปฏิบัติงานส่งผลกับนักศึกษาหรือผู้รับบริการเป็นสำคัญ

           ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2563 ดังนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริหาร จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายวิชาการ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิง จินตนา อินภักดี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายสนับสนุน จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วิทยาลัยนานาชาติ

           ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2563 มีกำหนดเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 96 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป


ข่าว  : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : กองบริหารงานบุคคล สนอ. มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7049917 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558