มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19

30 มีนาคม 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มร.ชม. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19      เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นำบุคลากรกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำถังสเปรย์น้ำผสมยาฆ่าเชื้อตระเวนพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียน อาคารเรียน และอาคารต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

      โดยในวันนี้ได้เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 23 อาคาร 13 อาคารสำนักหอสมุด อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาคาร 19 อาคาร 2 เรือนอนุสารสุนทร อาคารเทพรัตนราชสุดา อาคารศิลปะ อาคารหอพักนักศึกษา อาคาร 28 โรงอาหาร อาคาร 9 และอาคาร 90 ปี และในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จะเข้าพื้นที่โรงเรียนสาธิตอนุบาล สาธิตประถม อาคารคหกรรม อาคารจตุราคาร ศาลาพระพุทธจตุรทิศ อาคาร 27 รวมถึงม้าหินอ่อนที่นั่งต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจะเข้าดำเนินการพื้นที่แม่ริม และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนต่อไป

      สำหรับการดำเนินงานดูแลและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ได้แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ล้างใบไม้และถนน ทำความสะอาดลานกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมที่ 2 ทำความสะอาดขัดล้างเช็ดถูห้องเรียนโต๊ะ เก้าอี้ ในทุกพื้นที่จัดการศึกษา กิจกรรมที่ 3 จัดวางสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ ทั่วทุกพื้นที่ และกิจกรรมที่ 4 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ

      ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤกตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้ปิดทำการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มร.ชม.

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175696 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558