มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

3 เมษายน 2563 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี และอาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ประเมินใน 5 หัวข้อหลัก คือ การครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้ปรากฏ สร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
      สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศให้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 เป็นฉบับแรก ใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่นั้นมา


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพประกอบ : กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175707 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558