มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 เมษายน 2563 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด ๒๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด ๒๐ หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
              ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  
 
(รองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175722 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558