มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิ.ย. 2563

 

 

มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิ.ย. 2563 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เพิ่มพูนวิทยฐานะของตน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของงาน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น จึงแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจัดการเรียนการสอน ในวันเสาร์ – อาทิตย์ โดยเรียนช่วงเวลา 08.00 – 18.00 น. ประกอบด้วย

-          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน ภาษาจีน และภาษาอังกฤษธุรกิจ

-          -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม , สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี และ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี               (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)

-          - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

-          - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 4 ปี  (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)

-      -  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ , สาขาวิชาการตลาด , สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี , สาขาวิชาการจัดการ และ    สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)

-          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ และ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถดูรายละเอียดและบันทึกข้อมูลการสมัครทาง www.tcas.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศรายชื่อ                ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563


ภาพ – ข้อมูล: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ดูรายละเอียดและสมัคร>> Click

ดูรายละเอียดหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัคร>> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี) 

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7175736 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558